Étiquette : TRẦN THẾ BẢO : Lịch sử âm nhạc Việt Nam

TRẦN THẾ BẢO : Lịch sử âm nhạc Việt Nam

https://www.wattpad.com/6217882-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-%C3%A2m-nh%E1%BA%A1c-vi%E1%BB%87t-nam

lich sử âm nhạc vietnam

Lịch sử âm nhạc Việt Nam bị chi phối bởi lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc Việt Nam. Chúng ta chia ra làm 3 giai đoạn chính và trình bày trong 5 chương dưới đây :

Giai đoạn 1: Trước năm 1945, khi đất nước còn bị đô hộ bởi thực dân Pháp

Giai đoạn 2: Từ năm 1945 đến năm 1975, âm nhạc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước

Giai đoạn 3: Từ năm 1975 cho đến nay, âm nhạc trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa