Étiquette : Phỏng vấn: GS. TS. Trần Văn Khê nói về bản sắc văn hóa dân tộc trong những điệu múa (1993)

Phỏng vấn: GS. TS. Trần Văn Khê nói về bản sắc văn hóa dân tộc trong những điệu múa (1993)

Phỏng vấn: GS. TS. Trần Văn Khê nói về bản sắc văn hóa dân tộc trong những điệu múa (1993)

Phim tư liệu của Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.