Étiquette : PHÓNG SỰ: Những khó khăn trong công tác bảo tồn hát Xẩm – 2016