Étiquette : Một Mai Em Đi (2010) – Album Hoạ Mi & Saxophone Lê Tấn Quốc