Étiquette : disque Playasound 1979

tran quang hai & bach yen, disque Playasound, 1979

tran quang hai & bach yen, disque Playasound 1979

VIETNAM / TRAN QUANG HAI & BACH YEN, vol.10

Playasound PS 33514 , face B

  1. Vọng cổ 16 đàn tranh solo
  2. Khổng Minh tọa lầu đàn cò
  3. Độc huyền cầm khúc
  4. Âm thanh sinh tiền
  5. Ngũ điểm bài tạ
  6. Tiết tấu muỗng

5 views•Apr 26, 2020 00ShareSavedon knotts 4 subscribers tran quang hai & bach yen from musiques de l’asie tradtionnelle vol.10