Étiquette : Dang Hoành Loan : Nghệ sĩ Nhân dân Ca trù Quách Thi Hồ