Étiquette : Biên soạn: Phan Anh Dũng: « HẸN MỘT NGÀY VỀ » VÀ NHẠC SĨ / GIÁO SƯ LÊ HỮU MỤC –

Biên soạn: Phan Anh Dũng: « HẸN MỘT NGÀY VỀ » VÀ NHẠC SĨ / GIÁO SƯ LÊ HỮU MỤC –

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid=1

« HẸN MỘT NGÀY VỀ » VÀ NHẠC SĨ / GIÁO SƯ  LÊ HỮU MỤC – Biên soạn: Phan Anh Dũng

Nguồn: từ các websites ở internet, website của NS Trần Quang Hải, tư liệu của NS Lê Văn Khoa, NV Phương Duy và một số bài viết trong Số Kỷ Niệm về GS Lê Hữu Mục do Văn Đàn Đồng Tâm ấn hành năm 2010…