Catégorie : ĐẶNG KIM HIỀN

ĐẶNG KIM HIỀN ,composer and virtuoso performer in both traditional and contemporary music of VIETNAM

Dang Kim Hien
Dang Kim Hien is a composer and virtuoso performer in both traditional and contemporary music of Vietnam, she also taught at the Department of Traditional Music of the Conservatory of Music in Saigon for 14 years.
Dang Kim Hien is a composer and virtuoso performer in both traditional and contemporary music of Vietnam. She holds a National Gold Medal for Excellence in Vietnamese Zither Performance and a National Award for Excellence in Traditional Chants. In addition to her career as an active composer-performer, she taught at the Department of Traditional Music of the Conservatory of Music in Saigon for 14 years.Dang Kim Hien is featured on the following titlesEchoes of Ancestral Voices
Performer: dan nguyet [moon lute], song lang [foot clapper], dan bau [monochord], dan tranh [Vietnamese zither], Voice, phach [wooden clappers], trong de [small drum],

Composer
Le Tuan Hung and Dang Kim Hien present ‘Echoes of Ancestral Voices,’ a collection of Vietnamese traditional music. This album follows their beautiful and evocative disc ‘Landscapes of Time’ (described by ABC Radio National as « an enchanted journey across the soundscapes of Vietnam. »)Landscapes of Time


Performer: dan tranh [Vietnamese zither], electronic crickets, voice, dan bau [Vietnamese monochord], Amplified throat voice, phach tre [bamboo block], dua tre [bamboo chopsticks], Composer
Contemporary Sound Art of Vietnam. Evocative images and haunting effects, creating a totally unforgettable listening experience. Explore new directions in contemporary sound art with a touch of Vietnamese colour – inspired by Vietnamese poems, ideas and spirituality.
Compositions by Dang Kim Hien also appear onScent Of Time


Performer, Composer
This new CD features the diverse works of six Australian composers that have taken Asian instruments and voices beyond the boundaries of their own traditions. From dan tranh to sheng, from shakuhachi to erhu, this fascinating recording is cross-cultural music at its best.

http://www.move.com.au/artist/dang-kim-hien

Khai Tâm : thanh âm của sự an tĩnh : đàn tranh 29 dây. Spiritual Initiation : sounds of stillness (composed and performed by ĐẶNG KIM HIỀN)

Khai Tâm : thanh âm của sự an tĩnh : đàn tranh 29 dây. Spiritual Initiation : sounds of stillness

619 views•Sep 12, 2020

26

Kim Hien Dang

62 subscribers

Khai Tâm là bài thứ nhất trong 12 bài Tâm Nhạc do Đặng Kim Hiền sáng tác cho đàn tranh 29 dây từ năm 2015 đến năm 2020. Tâm Nhạc lưu giữ tinh hoa của dòng nhạc truyền thống và khai mở một thế giới âm thanh êm dịu cho tiếng đàn tranh Việt Nam. Mỗi khúc nhạc là một không gian riêng biệt giúp thân tâm được an tĩnh trước những biến động của cuộc đời.
Khai Tâm trình bày những thủ pháp truyền thống căn bản của đàn tranh trên âm vực rộng của 29 dây đàn. Tính cách dịu nhẹ và thanh thản của hơi Xuân cũng chính là linh hồn và phong cách của toàn bộ 12 bài Tâm Nhạc. Những bài Tâm Nhạc được soạn theo khúc thức « Xuôi Ngược Như Nhau » do Đặng Kim Hiền phát triển.
Để thưởng thức đầy đủ âm thanh trầm bổng của đàn tranh 29 dây, xin nghe qua headphones.
Để tìm hiểu thêm về đàn tranh 29 dây, khúc thức « Xuôi Ngược Như Nhau » và các sáng tác của Đặng Kim Hiền, xin vào trang: https://sonicjournal.wordpress.com/20…

Khai Tâm [Spiritual Initiation] is the first composition from the series of twelve works for 29-stringed đàn tranh solo entitled Music of Inner Mind composed by Dang Kim Hien between 2015 and 2020. The experimental 29-stringed đàn tranh used in this performance was one of various instruments designed by the composer herself.
Khai Tâm and other pieces in the series Music of Inner Mind weave elements of Vietnamese traditional music and sonic capabilities of the experimental đàn tranh to create a world of musical tranquility lingering in space and time.
The music is best experienced using headphones
For more information, please visit: https://sonicjournal.wordpress.com/20…