Catégorie : CONGRESS – FESTIVALS TQH

Hội thảo“Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh”: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Kontum 12/13 tháng 4, 2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Tham luận Hội nghị -Hội thảo“Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh”: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

MỤC LỤC

Trang Cục Di sản văn hóa Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2016 -2020

3Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon TumThực trạng và giải pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau khi được Unesco ghi danh

10Trần Ngọc Nhung (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai)Mấy vấn đề về quản lý,bảo vệ, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai

16Lê Ngọc Quang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông)Thực trạng và giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21Nguyễn Thị Bích Ngọc (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng)Giải pháp tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa và con người ở Lâm Đồng

31Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk“Thực trạng và giải pháp quản lý, bảo vệ, phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

37Lê Hồng Lý Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, 15 năm nhìn lại…

42Bùi Hoài Sơn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên-Bảo tồn và phát triển

49Bùi Trọng Hiền Những câu chuyện điền dã

57Linh Nga Niê kdam Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cần thực sự có đời sống trong cộng đồng

64Lê Xuân Hoan Một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

74 A Biu Bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên -Tiếng nói từ đại diện nghệ nhân

81

NGÔ THANH NHÀN : Rescheduled: to November 4-5, 2021, Open Call for Papers for the First International Conference on The Arts of Hát Xẩm, folk song of the blind traveling beggars, in Ninh Bình Việt Nam

13 of 12,436

Rescheduled: to November 4-5, 2021, Open Call for Papers for the First International Conference on The Arts of Hát Xẩm, folk song of the blind traveling beggars, in Ninh Bình Việt Nam

Ngô Thanh Nhàn <nhan@cs.nyu.edu>2:27 AM (15 hours ago)
to music, davidadagnani, lyarr, me, ldmeeker, rich.richie, elhams, ben.kiernan, quang.van, chung.nguyen, salbenson.usa, willpore, klhill, xichquy@googlegroups.com, davidbadagnani, dnfox70, phan, nguyen2, Lee, 陈永聪, Trung

Sorry, resend, please ignore the previous email, sent by mistake.

We are pleased to announce a final postponement of the International Conference on The Arts of Hát Xẩm, folk song of the blind traveling beggars, in Ninh Bình Việt Nam, to November 4-5, 2021 for these reasons:
— the Conference coincides with the Annual Founder’s Festival of Hát Xẩm;
— when most of peoples of the U.S., the world and Vietnam have advanced in COVID-19 vaccinations;
— Ninh Bình Province will host 2021 Year of Tourism of Vietnam. The details can be found here http://yeswecanmusic.us/hatxam/call.html.  
In short, the Abstract and Full paper submission deadlines have moved to August 15 and October 1, respectively.
We have received 26 abstracts from Vietnam, the US, and Australia… and would like to receive your abstracts.  Some basic information and recordings can be found here http://yeswecanmusic.us/hatxam/

Regards, Ngô Thanh Nhàn

BACH YEN & TRAN QUANG HAI , VIETNAM / DREAMS AND REALITY, concert at MUSEO DI ARTE ORIENTALE CHIOSSONE – ORE 21:00, FESTIVAL MUSICALE DEL MEDITERRANEO, GENOVA, ITALY, 14.09.2019

SABATO 14 SETTEMBRE 2019  DREAMS AND REALITY

BACH YEN & TRAN QUANG HAI , VIETNAM

MUSEO DI ARTE ORIENTALE CHIOSSONE – ORE 21:00

INFO: info@echoart.it

BACH YEN & TRAN QUANG HAI

Il viaggio della cantante BACH YEN, il cui nome significa « RONDINE BIANCA » , initzia nei locali di Saigon cantando in Vietnamita, in Francese, inglese, espagnolo, italiano ed ebraico. Nel 1965 la su vita professionale per 12 anni si posta in America e si chiude dopo aver cantato nella colonna sonora del film « The Green Berets » di John Wayne.

Via a Parigi, dove incontra TRAN QUANG HAI, maestro di instrumenti tradizionali vietnamiti, poliinstrumentista tra i massimi esperti di techniche vocali del mondo.

Insienne esegnono centa naia di recital e pubblicano sette album e cd.

TRAN QUANG HAI vienne de una famiglia di artisti de cinque generazioni e dal specializza al Centre of Studies for Oriental Music di Parigi e dove ha ottenuto la Legion d’Honneur per i suoi studi. Dal 1966 ha tenuto oltre 3.500 concerts e insegnato in 70 paesi. E’ stato maestro, tra gli altri, di Demetrio Stratos.

The journey of the singer BACH YEN, whose name means « RONDINE BIANCA », starts in the Saigon venues singing in Vietnamese, in French, English, Spanish, Italian and Hebrew. In 1965, her professional life for 12 years moved to America and ended after singing in the soundtrack to John Wayne’s « The Green Berets ».

Off to Paris, where she meets TRAN QUANG HAI, master of traditional Vietnamese instruments, instrumentalist among the greatest experts in vocal techniques in the world.

They have full of recitals and publish seven albums and CDs.

TRAN QUANG HAI came from a family of artists from five generations and was the specialist at the Center of Studies for Oriental Music in Paris and where he obtained the Legion d’Honneur for his studies. Since 1966 it has held over 3,500 concerts and taught in 70 countries. He was a teacher, among others, of Demetrio Stratos.

Somdet Phra Kanitthathiraj Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Went to the 45th World Music Council International Conference/ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand attended the 45th International Council for Traditional Music World Conference Opening Ceremony on Thursday 11th July 2019 at Chulalongkorn University.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45

11 กรกฎาคม 2019 ภาพข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00  น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music : ICTM) ครั้งที่ 45  โดยมี  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงาน

ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ตอน พระรามรบทศกัณฑ์ และทรงฟังการนำเสนอเรื่อง “70 Years of ICTM” โดย Prof.Salwa Castelo-Branco, President of International Council of Traditional Music การนำเสนอเรื่อง “The Journey of 45th ICTM World Conference in Bangkok Thailand”  โดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และการแสดงปาฐกาเรื่อง “Transborder of Theories and Paradigm in Ethnomusicological Studies of Folk Music : Vision of Mohlum in Mainland Southeast Asia” โดย ผศ.เจริญชัย ชนไพโรจน์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงขับลำกลอน โดยหมอลำราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร และหมอแคนโยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร และการฟ้อนเต้ย โดยนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสด็จไปยังห้อง 114 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน

การประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสภาดนตรีโลก ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการสภาดนตรีโลก

https://www.chula.ac.th/news/21131/?fbclid=IwAR37l3ZSzrCR2Aozc1QWq2uAttWu8oXVLeEZLifs3Sf0Jve9B8BNP7IW0WE

News on Chula Website
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand attended the 45th International Council for Traditional Music World Conference Opening Ceremony on Thursday 11th July 2019 at Chulalongkorn University.
https://www.chula.ac.th/news/21131/

Marranzano World Fest 20.06.2019, opening lecture-concert

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest Anche quest’anno sarà il meraviglioso Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena – Catania a ospitare il MWF 10ª edizione *Suoni Nomadi* 20-23/06/2019.

Stasera ospiteremo la MARRANZANITE nel suggestivo chiostro di ponente, mentre da domani i concerti saranno nel magnifico cortile.

Il Monastero è un tesoro dell’architettura mondiale ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La sua storia è fatta di eruzioni, ricostruzioni, archeologia e tanta, tantissima arte.

Vieni a scoprirlo durante il Festival!

Marranzano World Fest

2 2    Guarda su Facebook

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest era in diretta — partecipando a un evento.

Marranzano World Fest

6 2    Guarda su Facebook

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest era in diretta — partecipando a un evento.

Marranzano World Fest

9    Guarda su Facebook

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest era in diretta. La poesia di suoni di Glen Velez – The World of Frame Drums…

Marranzano World Fest

75 1    Guarda su Facebook

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest era in diretta. Ladies and gentlemen Tran Quang Hai!

Marranzano World Fest

37    Guarda su Facebook

Marranzano World Fest

Marranzano World Fest era in diretta.

Marranzano World Fest

19    Guarda su FacebookPowered by Feed Them Social

http://www.mondodimusica.it/mwf19/

Al via il Marranzano World Fest 2019: il programma completo dell’evento

Eventi

Al via il Marranzano World Fest: il programma completo dell’evento

20 Giugno 2019Redazione

Torna l’appuntamento con Il Marranzano World Fest: tre giorni dedicati alla musica e ai « Suoni Nomadi »

Giovedì 20 Giugno 2019 alle 17.30 nel cortile di Palazzo Sangiuliano a Piazza Università prende il via la 10ª edizione del Marranzano World Fest dedicata quest’anno ai Suoni Nomadi.

Il programma della prima giornata si aprirà con una conferenza concerto, coordinata dal musicologo Nico Staiti che vedrà la presenza di numerosi tra i musicisti che si esibiranno nei giorni successivi: Mimmo e Maria Bevilacqua (Musicisti e costruttori Rom dalla Campania); Asha Sapera e Nicolò Melocchi (Cultura Kalbeliya dal Rajasthan); Sanou e Diara (Cultura Tuareg dal Mali); Gelen Velez (USA) e Tran Quang Hai (Vietnam). L’evento di apertura continua al Teatro Machiavelli con la proiezione di film documentari sulla cultura Rom, curati dallo stesso Staiti, e si concluderà con un aperitivo inaugurale.

Dal 21 al 23 giugno il Festival si trasferirà, con un ricchissimo programma di concerti e laboratori, nella splendida cornice del Monastero dei Benedettini. Il progetto, ideato e diretta dal musicista ed etnomusicologo catanese Luca Recupero con l’Associazione MoMu Mondo di Musica, è prodotto dall’Associazione Musicale Etnea (AME), storica istituzione concertistica catanese, in collaborazione con l’Università degli studi di Catania, che la ospiterà nel grande cartellone della rassegna Porte Aperte 2019.

Punto di riferimento per un ambito culturale ampio e variegato in cui la ricerca etnomusicologica si incontra con la pratica musicale e con la divulgazione e la salvaguardia del patrimonio musicale di tradizione orale, l’edizione di quest’anno vedrò il ritorno a Catania di alcuni dei principali artisti che hanno contrassegnato la storia del festival, come Glen Velez, Tran Quang Hai, Aron Szilagyi e Fabio Tricomi. L’edizione sarà caratterizzata dalla presenza a Catania di un gruppo di musicisti Kalbeliya, Gitani del Rajasthan (India), con la celebre danzatrice e cantante Asha Sapera da Jodhpur.

Ad arricchire il programma di quest’anno, una nuova produzione originale in prima assoluta che vede insieme il desert blues dei Terakaft (Mali), musicisti Tuareg del Sahara, con il blues siciliano di Cesare Basile. Oltre ai concerti, il MWF offre la possibilità di approfondire la conoscenza delle culture musicali con un ricco programma di workshop che da sempre caratterizza il festival fornendo al pubblico locale e internazionale occasioni uniche per entrare a contatto con straordinari virtuosi e con portatori delle tradizioni musicali della Sicilia e di tutto il mondo.

Infine ci piace segnalarvi che, grazie alla collaborazione di numerosi partner, il MWF diventa finalmente una manifestazione PLASTIC FREE, e include tra i propri obbiettivi la promozione di pratiche ecosostenibili da adottare a livello individuale e collettivo.

Programma dell’evento

https://catania.liveuniversity.it/2019/06/20/al-via-il-marranzano-world-fest-il-programma-completo-dellevento/

MARRANZANO WORLD FEST from 20 to 23 june 2019, Catania, Sicilia, Italia

Questo fine settimana arriva il Marranzano World Fest (MWF), che giunge nel 2019 alla 10° edizione, e si conferma come punto di riferimento per un ambito culturale ampio e variegato in cui la ricerca etnomusicologica si incontra con la pratica musicale e con la divulgazione e la salvaguardia del patrimonio musicale di tradizione orale.

L’opening è previsto per giovedì alle 17:30 presso Palazzo Sa… Afficher la suite
Ce week-end arrive le Guimbarde World Fest (mwf), qui arrive en 2019 à la 10 ème édition, et se confirme comme point de référence pour un domaine culturel large et varié dans lequel la recherche etnomusicologica se rencontre avec la pratique musicale Et avec la divulgation et la sauvegarde du patrimoine musical de tradition orale.

L’Opening est prévue pour jeudi à 17:30 h au palais sangiuliano, sur la place université, avec la conférence-concert d’ouverture « Cultures musicales des populations nomades » avec des interventions musicales des artistes invités.

Le projet, conçu et dirigé par le musicien et ethnomusicologue catanese Luca Recupero avec l’Associazione MoMu Mondo di Musica, est produit par l’Associazione Musicale Etnea, historique institution concert catanese, en collaboration avec l’université des études de Catane, qui Accueillera la prochaine édition du 20 au 23 juin dans le merveilleux cadre du monastère des bénédictins.

Le Festival naît en 2005 avec la nécessité de redécouvrir et de valoriser le patrimoine musical traditionnel du territoire sicilien, à travers une confrontation fertile avec les cultures musicales du monde entier.

Après avoir enquêté dans les éditions précédentes les différentes traditions vocales et d’équipement, il s’accorde pour la #10 édition une petite et partielle rétrospective invitant à nouveau à Catane quelques-uns des invités qui ont caractérisé l’histoire du festival, y compris les extraordinaires et vertueux instrumentistes Glen Velez-The World of Frame Drums (États-Unis), Tran Quang Hai (Vietnam) et Áron Szilágyi (Hongrie), et consacre un approfondissement spécifique aux cultures musicales des populations nomades, avec la participation de représentants des cultures touareg du Sahara, kalbeliya du Rajasthan, rom de la Campanie.

La mise en valeur de la musique traditionnelle sicilienne reste toujours fortement au centre de l’attention grâce à la participation de célèbres musiciens et chercheurs tels que Fabio Trichomes, Matilde Politi, Simona de Grégoire, Maura Guerrera, et avec la présentation de la Jacarànda-petit orchestre Jeunes de l’Etna, un ensemble de jeunes musiciens dirigé par Puccio Castrogiovanni, qui représente bien l’esprit du mwf imputable à la célèbre affirmation de Gustav Mahler pour laquelle « la tradition est garde du feu et non culte des cendres ».

Le Festival cette année offre une nouvelle occasion de rencontre entre cultures différentes à travers la réalisation de productions originales, comme la première absolue de la rencontre entre le desert blues des touareg TERAKAFT (official FB page) avec le blues sicilien de Cesare Basile.

En plus des concerts, le #mwf offre la possibilité d’approfondir la connaissance des cultures musicales avec la désormais traditionnelle conférence-concert d’ouverture, et avec un riche programme d’atelier qui, depuis toujours, caractérise le festival en fournissant au public local et international des occasions uniques pour entrer En contact avec des heures extraordinaires et avec des porteurs des traditions musicales de la Sicile et du monde entier.

Pour le programme complet des ateliers : I Workshop del MWF **10a edizione** 20-23/06/2019

L’étude et la mise en valeur des musiques de tradition orale en Sicile sont pour nous inséparables de l’engagement pour l’intégration multiculturelle et pour la préservation de l’environnement.

Nous croyons en effet que la musique, le chant et la danse sont le terrain idéal pour faire germer une nouvelle écologie humaine dans laquelle la mise en valeur de la diversité et de l’égalité de dignité de toutes les cultures se conjugue avec la protection de l’environnement naturel.

Legambiente Catania, Zeronove, Rocket from the Kitchen, Upcycling Factory, Arti Grafiche Leonardi, Associazione Rifiuti Zero Sicilia, Kanèsis sont quelques-uns des partenaires grâce auxquels le #mwf2019 devient enfin une Manifestation #Plasticfree, et comprend parmi ses objectifs la promotion de pratiques durables à adopter au niveau individuel et collectif.

Pour le programme complet, consultez l’événement : Mwf 10 ª edizione *Suoni Nomadi* 20-23/06/2019J’aimeCommenterPartager

Commentaires

Tran Quang Hai

MARRANZANO WORLD FEST ,CATANIA , SIICLIA, ITALIA , 20-23 June 2019

Marranzano World Fest

Signore e Signori, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Monsieurs….
ecco a voi tutti gli artisti ospiti del prossimo Marranzano World Fest!
A Catania dal 20 al 23 giugno 2019!

Domani, in occasione della conferenza stampa per la rassegna Porte Aperte UNICT, presenteremo tutti i dettagli del programma completo del MWF 10ª edizione *Suoni Nomadi* 20-23/06/2019.

Già da ora ringraziamo pubblicamente tutti gli artisti che, con grande generosità, disponibilità, intraprendenza e coraggio, hanno accolto il nostro invito a partecipare ad una manifestazione centrata su #musica #intercultura #ecologia!

Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Monsieurs ....
here is all the guest artists of the next Marranzano World Fest!
In Catania from 20 to 23 June 2019!
 Tomorrow, at the press conference for the UNICT Open Show, we will present all the details of the complete program of the MWF 10th edition * Nomadi Sounds * 20-23 / 06/2019. 
 From now on we publicly thank all the artists who, with great generosity, availability, resourcefulness and courage, have accepted our invitation to participate in an event centered on #musica #intercultura #ecologia! 

báo Người Việt : “Hội Thảo Đàn Tranh kỳ I” – Ngày 3-5 tháng 8, 2018

“Việt Nam Sắc Hương Xưa 10” & “Hội Thảo Đàn Tranh kỳ I” – Ngày 3-5/8, 2018

Phỏng vấn Bác sĩ Hồng Việt Hải, trưởng ban tổ chức của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt

hvh-768x580

Người Việt Ngày Nay (NVNN): Xin Bác sĩ Việt Hải cho biết chi tiết về “Hội Thảo Đàn Tranh” đầu tiên ở Hoa Kỳ cũng như chương trình âm nhạc truyền thống “Việt Nam Sắc Hương Xưa 10” sắp diễn ra vào ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm 2018?
B.S. Việt-Hải: Trước khi trả lời câu hỏi, xin cho Việt-Hải thay mặt Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt gửi lời cám ơn đến tuần báo Người Việt Ngày Nay đã luôn âm thầm phía sau giúp sức cho Hướng Việt trong công việc gìn giữ quốc nhạc tại Hải-ngoại. Và để trả lời câu hỏi… Hội Thảo Đàn Tranh được tổ chức không ngoài mục đích học hỏi và gìn giữ âm nhạc truyền thống của cha ông ta để lại. Hội thảo mời các giáo sư chuyên về âm nhạc dân tộc đến Seattle để truyền trao lại kinh nghiệm giảng dạy, các kinh nghiệm trình diễn, những khám phá trên đàn tranh lại cho các thành viên tham dự. Hội thảo cũng là nơi để cho những nghệ sĩ đàn tranh đến với nhau cùng chia sẻ tình yêu của mình dành cho âm nhạc dân tộc. Ý nghĩ về Hội Thảo Đàn Tranh đã ấp ủ hơn 17 năm, nhưng hôm nay mới thực hiện có rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên có lẽ do “lười biếng” vì các thành viên của Hướng Việt ngoài giảng dạy và trình diễn còn có gia đình và việc làm riêng. Tổ chức một hội thảo đàn tranh cần rất là nhiều thời gian, đó là chưa nói đến kinh phí.
Tuy nhiên lý do chính mà Việt-Hải thấy cấp bách để tổ chức Hội Thảo Đàn Tranh là việc gìn giữ vốn cổ, gìn giữ sao cho âm nhạc Việt Nam không bị lai căn, không bị mất gốc. Như quý vị cũng thấy theo phong trào hiện nay nhiều nghệ sĩ đàn tranh chỉ có thể đàn những bản tân nhạc đơn giản. Kỹ thuật thì “copy” y chang bản sao của Trung Quốc. Nhắc đến đây cũng phải nhắc đến việc âm nhạc dân tộc đang từ từ bị đồng hóa theo âm nhạc Trung Quốc nếu các nghệ sĩ Việt Nam không biết gìn giữ đúng cách. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc cho rất nhiều học bổng khuyến khích các học sinh sang Trung Quốc du học. Kết quả là Trung Quốc đào tạo một số lượng nhạc công Việt Nam, dùng nhạc khí Việt Nam, nhưng phong cách đàn y chang kỹ thuật của Trung Quốc!
Khác với đa số các nghệ sĩ ngày nay khi âm nhạc truyền thống Việt Nam chỉ chú trọng về kỹ thuật chạy ngón của tay phải và phong cách biểu diễn ảnh hưởng từ nhạc Trung Quốc. Lối học này đơn giản, dễ học, nên được các học sinh ưa chuộng, tuy nhiên, đây không còn là âm nhạc truyền thống Viêt Nam nữa. Với Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, chúng tôi chú trọng đến kỹ thuật và bài bản âm nhạc thuần túy của Việt Nam. Các kỹ thuật và bài bản này khó học và đòi hỏi học viên phải chuyên cần tập luyện. Các thầy cô của Hướng Việt đều được đào tạo bởi các giáo sư chuyên về âm nhạc của ba miền đất nước ở trong miền Nam nên kỹ thuật, ngón đàn, và bài bản chúng tôi sử dụng và truyền bá đúng theo phong cách của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, không bị lai căn, mất gốc, không ảnh hưởng âm nhạc Trung Quốc hoặc các quốc gia nào.
Hội Thảo Đàn Tranh được tổ chức với mục đích phổ biến các kỹ thuật đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Hội thảo có sự góp mặt của giáo sư Nguyễn Châu, nghệ sĩ Kim Uyên, Kim Yến, Nguyễn Thanh, Thanh Hiệp, cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống, Đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương v.v..

NVNN: Xin cho biết đôi chi tiết về Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt
BS Việt-Hải: Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt được Việt-Hải thành lập từ năm 2001. Lúc ấy Việt-Hải là sinh viên năm cuối tại trường đại học University of Washington. Năm học cuối thì có nhiều thời gian hơn nên Việt-Hải tham gia phụ giúp hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình Hoa Khôi Liên Trường. Các bạn muốn giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam, nhưng trong chương trình lại không có những tiết mục nào đại diện văn hóa Việt Nam. Chương trình lúc đó, theo Việt-Hải nhớ, có các bài nhạc trẻ như Gót Hồng, các bản nhạc Trung Hoa được dịch ra tiếng Việt như Tình Nhạt Phai, v.v. Những năm 2000 thì các ca sĩ Đan Trường, Lam Trường rất nổi tiếng nên các sinh viên thời đó cũng yêu thích các ca khúc của các nghệ sĩ này. Các bạn chỉ thích thôi nhưng không chịu tìm hiểu để biết đó là những ca khúc của Hồng Kông được dịch ra tiếng Việt. Chương trình giới thiệu văn hóa Việt nhưng lại sử dụng nhạc Trung Quốc thì hơi lạc đề cho nên Việt-Hải đã đề nghị các bạn đổi các tiết mục và thêm vào các bài dân ca Việt Nam như Trống Cơm. Sau chương trình đó, Việt-Hải thấy việc cần thiết gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam cho nên đã quyết định thành lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt. Hướng đây là hướng về quốc tổ, Việt là chữ đầu của Việt Nam. Việt-Hải bắt đầu thu nhận học viên học đàn. Tính từ năm 2001, đoàn đã hoạt động được hơn 17 năm. Bắt đầu từ năm 2003 thì nhóm có thêm cố vấn viên là nghệ sĩ Kim Uyên. Từ năm 2010 trở đi thì có thêm Bác sĩ Norman So và Luật sư Martin Sjolie cố vấn các vấn đề luật pháp. Các nghệ sĩ của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt gồm nhiều sắc tộc, lứa tuổi khác nhau nhưng có chung một tình yêu tha thiết với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Các thầy cô hay các bạn trong ngành thường chỉ quan tâm các em nhỏ tuổi, và luôn nhắn nhủ với mọi người các em nhỏ là tương lai của âm nhạc Việt. Nhưng với Việt Hải thì không những các trẻ em là tương lai mà cả các vị trưởng thượng, các phụ huynh, các anh chị, các bác cũng đều là tương lai của âm nhạc Việt. Vì vậy Hướng Việt thu nhận học sinh ở mọi lứa tuổi. Thành viên nhỏ nhất là 5 tuổi, cao tuổi nhất là 82 tuổi. Tôn chỉ của Hướng Việt là học hỏi, gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thật sự thì hiện nay có rất nhiều ban nhạc dân tộc trên khắp thế giới. Tuy nhiên đa số có nhóm nhạc này chỉ chú trọng bề ngang của âm nhạc, họ dùng nhạc khí cổ truyền Việt Nam để phục vụ số đông, theo thị hiếu của người xem, các kỹ thuật đặc biệt, các làn hơi điệu thức của Việt Nam hoàn toàn không chú trọng. Điểm đặc biệt của Hướng Việt là chúng tôi chú trọng các ngón đàn của các nghệ nhân xưa, gìn giữ các bản nhạc cổ để không bị mai một. Chúng tôi mãi ghi nhớ câu nói của giáo sư Trần Văn Khê: “cây phải có gốc có rễ…”.
Từ khi thành lập đoàn thường xuyên lưu diễn khắp nơi ở tiểu bang Washington. Từ 2011 thì đoàn bắt đầu những chuyến lưu diễn xa. Chuyến diễn xa đầu tiên là ở thành phố Toronto Canada. Sau đó là những chuyến diễn ở Úc Châu (cụ thể là Sydney và Melbourne), Pháp quốc (Paris), v.v. Trong năm 2018 thì đoàn có rất nhiều chuyến diễn xa như San Jose (California), Houston (Texas), Orange County (California), Virginia. Chuyến đi diễn xa ý nghĩa nhất có lẽ là chuyến lưu diễn ở Tòa Bạch Ốc – Phủ Tổng Thống Washington DC. Đoàn được cô Holly Ham, Executive Director của văn phòng White House Initiative on Asian American and Pacific Islanders và ông John DeStefano, Assistant to the President and Counselor to the President Executive Office of the President mời trình diễn trong buổi đón chào Tết Nguyên Đán. Việt-Hải hay Hướng Việt rất vui vì được đem âm nhạc truyền thống Việt Nam đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Việt-Hải cũng như Hướng Việt có cái may mắn là đi đâu cũng được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Có lẽ là do sự chuẩn bị. Nếu những ai đã từng xem các tiết mục của Hướng Việt đều phải đồng ý là Hướng Việt đầu tư các bài bản rất kỹ. Hướng Việt biết khả năng của mình có giới hạn nên mỗi năm chỉ chọn 6 tác phẩm để tập chung. Tuy nhiên tất cả thành viên đều chuẩn bị rất chuyên nghiệp. Bằng chứng là khi lên sân khấu, Hướng Việt không bao giờ nhìn bản đàn. Nếu quý vị từng xem các giàn nhạc Tây phương, chỉ một chương trình vỏn vẹn 1 tiếng, nhưng không một nghệ sĩ nào thuộc bài. Tất cả đều phải nhìn bản đàn mới đàn từ đầu đến cuối chương trình. Với Hướng Việt thì một giàn nhạc mấy chục người, sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau với nhiều bè đệm khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc bài và không ai phải nhìn bài đàn hết. Tất cả đều hòa đàn cùng một nhịp đập của con tim.

NVNN: Theo Bác sĩ Việt-Hải thì làm sao để tạo lên niềm yêu thích âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ?
BS Việt Hải: Điều đó đúng ở mức độ nhìn bề ngoài đều cảm thấy như thế, vì giới trẻ có nhiều lựa chọn trong cuộc sống hôm nay khi tìm kiếm một môn giải trí, một ngón đàn mình yêu thích hoặc đơn giản chỉ là để giải khuây với những nhạc cụ hiện đại hơn. Tuy nhiên, nhưng mục tiêu của đoàn văn nghệ Hướng Việt, đó là đi thẳng đến trái tim người đam mê âm nhạc. Việt-Hải chủ trương khơi nguồn từ các em học trò nhỏ, để từ không yêu thích môn nhạc cụ này họ sẽ chạm tay đến việc góp phần gìn giữ tiếng lòng của dân tộc. Họ không quay lưng chỉ vì người lớn không biết cách gieo mầm. Phương pháp duy nhất chính là cha mẹ trong nhà hướng các con mình quan tâm đến việc nâng niu giá trị truyền thống văn hóa và nghệ thuật của dân tộc. Cho các bạn nhỏ làm quen, hiểu một cách khái quát về âm nhạc dân tộc, từ đó gieo vào đầu các em ý thức biết bảo vệ di sản, bảo vệ cội nguồn và gần nhất là làm quen với đàn tranh, để có thể giữ được tinh túy của nền âm nhạc dân tộc Việt. Việt-Hải tin dù ở bất cứ nơi đâu, cha mẹ biết quan tâm và định hướng thì các em sẽ làm quen, mạnh dạn tìm đến những nhạc cụ dân tộc, trong đó có đàn tranh. Bằng chứng là nhiều quốc gia có số đông người Việt đang sinh sống, có nhiều em nhỏ, thế hệ sau vẫn tiếp tục học đàn tranh và khi thông thạo thì đứng ra mở những lớp học đàn tranh cho thế hệ sau mình. Cứ thế tiếp nối một truyền thống rất tuyệt vời của dân tộc Việt, đó là bảo tồn vốn quý của ông cha để lại từ trong văn hóa và nghệ thuật, đồng thời phát huy sáng tạo để đàn tranh xuất biện một cách nền nã, hiện đại trong các chương trình hòa nhạc quốc tế.

NVNN: Vốn là một bác sĩ Đông Y trẻ ở Hoa kỳ, Bác sĩ Việt-Hải nghĩ gì với câu châm ngôn: “Lương y như từ mẫu”. Quan niệm của Bác sĩ thế nào giữa Y Đức và Nhạc Đức.
BS Việt-Hải: Theo Việt-Hải y đức và nhạc đức không thể thiếu trong bản thân một người đã toàn tâm, toàn ý để đến với sự nghiệp của mình. Việt-Hải học Y và chọn âm nhạc dân tộc để theo đuổi, đó là một cách duy nhất nhằm cân đối chính bản thân mình trước quá nhiều áp lực từ công việc học và làm nghề y. Cân bằng ở đây cũng chính là tìm lại giá trị nguyên gốc của việc chăm sóc bệnh nhân đúng như câu nói của ông bà xưa: “Lương y như từ mẫu”. Âm nhạc dân tộc từ tiếng mẹ ru cho đến giọt đờn bầu đã mang lại thanh âm như chính tình thương yêu mà người mẹ dành cho con. Và chính vì thế mà âm nhạc dân tộc đã nuôi lớn biết bao tài năng từ trong việc bảo vệ cội nguồn của dân tộc. Biết nâng niu y đức sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong nhạc đức, ngược lại cũng thế, nhạc đức có sẵn trong tim, nên đã là lực đẩy để Việt-Hải lao mình về phía trước, làm cho bằng được những ước mơ của mình trong học tập, nghiên cứu để trở thành một bác sĩ đông y.

NVNN: Ngoài giảng dạy âm nhạc truyền thống, Bác sĩ có bao giờ nhắc nhở các học sinh còn một quê hương thứ hai tại Việt Nam hay không?
BS Việt-Hải: Thưa có chứ, trong những buổi học đàn các em của Hướng Việt đều có những buổi lý thuyết học về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam để các em không quên nguồn gốc của mình. Việt-Hải rất khó trong cách dạy học cho nên yêu cầu các em phải học thuộc lòng một số bài ca dao, những câu thơ gắn liền với âm nhạc cổ truyền. Mới đầu thì các em thấy khó, không thích. Nhưng sau khi Việt-Hải giải thích từng câu thơ cho các em thì các em học rất nghiêm túc, và tự hào mình có nguồn gốc là người Việt Nam. Câu thơ (đối) đầu tiên mà Việt-Hải dạy là hai câu khẩu hiệu của Hướng Việt:
“Văn hóa Việt nghìn năm lưu dấu
Đất nước Nam muôn thuở khắc ghi”

NVNN: Trong âm nhạc truyến thống, điều quan trọng nhất với Việt-Hải là gì?
BS Việt-Hải: Việt-Hải luôn nhớ đến lời dạy của giáo sư Trần Văn Khê, “cây phải có gốc có rễ”. Vì vậy theo ý kiến của Việt-Hải, đều quan trọng nhất cho một nghệ sĩ âm nhạc truyền thống là thông thạo các kỹ thuật nhấn nhá, các làn hơi điệu thức đặc biệt của âm nhạc Việt Nam, sau đó thêm vào cảm xúc của bản thân. Một người nghệ sĩ âm nhạc truyền thống Việt Nam phải thông thạo các kỹ thuật này để âm nhạc Việt Nam không bị lai căn, mất gốc hay bị ảnh hưởng của âm nhạc nước ngoài, ví dụ của Trung Quốc chẳng hạn. Sau khi thông thạo các kỹ thuật này thì cảm xúc cá nhân cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Nếu chỉ đàn mà không gieo vào đó cảm xúc và nhịp đập con tim, thì người nghệ sĩ chỉ được xem như một người thợ đàn mà thôi.

NVNN: Theo Bác sĩ Việt-Hải thì làm cách nào có thể bảo tồn âm nhạc truyền thống trong cuộc sống hôm nay để âm nhạc dân tộc không bị mất dần chỗ đứng so với âm nhạc đương đại?
BS Việt-Hải: Mối giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại chính là sự nâng niu, chơi nhạc cụ dân tộc cũng như chơi nhạc cụ hiện đại mà không có tình cảm dành cho nó thì sẽ vô ích. Giao thoa còn được hiểu phải thật sự hài hòa với việc đem cảm xúc, tình yêu đó lan tỏa đến cộng đồng. Việt-Hải tin dù cho âm nhạc hiện đại có phần nào lấn áp âm nhạc truyền thống, thì trong trái tim mỗi người dân Việt vẫn biết cội nguồn của mình ở đâu mà tìm về. Lạc lõng hay không chính là do mỗi trái tim chúng ta. Có biết dành chỗ cho âm nhạc cội nguồn và những người đi trước có trách nhiệm này để gieo mầm cho thế hệ trẻ. Việt-Hải đang làm công việc gieo mầm và yêu quý công việc này.
Việc gieo mầm âm nhạc Việc trong cộng đồng cực kỳ quan trọng. Chính nhờ sự hưởng ứng này mới có thể đầu tư cho việc tổ chức thương xuyên chương trình của Hướng Việt ví dụ như các chương trình “Việt Nam Sắc Hương Xưa” mà Hướng Việt vẫn tổ chức hằng năm và “Hội Thảo Đàn Tranh kỳ 1” sắp diễn ra. Chúng tôi đã có được sự đồng cảm sâu sắc sau mỗi lần tổ chức, để từ hàng ghế khán giả, họ truyền cảm hứng cho chúng tôi trong biểu diễn âm nhạc dân tộc.
Nhắc đến đây Việt-Hải chợt nhớ đến câu nhắn nhủ của Nguyễn Trãi ngày xưa: “Đàn Nam chỉ khảy khúc Nam thôi.” Mỗi khi trình diễn xa, có nhiều khán giả yêu cầu Việt-Hải đàn các bản nhạc của Mozart, kết hợp với Jazz, đàn các bản tân nhạc, v.v. Ý kiến của các vị là “hoà nhập với văn hóa Tây phương để giới thiệu nhạc khí Việt Nam”. Đó cũng là một ý kiến hay! Những điều này Việt-Hải không phải không biết, thậm chí Việt-Hải cũng đã từng trải nghiệm. Tuy nhiên hiệu quả có tốt hay không? Có nên tiếp tục hay không? Mỗi một nhạc khí muốn tồn tại nó phải nói lên được tiếng nói của quốc gia đó. Cây đàn Tranh Việt Nam tồn tại bao thế kỷ vì nó có thể nói lên ngôn ngữ của người Việt với các thănh âm sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Với ngôn ngữ của Tây Phương, có đạt hiệu quả như vậy không? Và sau những lần đem nhạc khí Việt trình diễn nhạc Tây, cá nhân Việt-Hải lại cảm thấy âm thanh mình tạo ra một đóa hoa không hương. Việt-Hải hy vọng giới trẻ, nhất là các nhạc sĩ nhạc dân tộc, sẽ cảm nhận được điều này và trân quý âm nhạc Việt Nam hơn. Đừng vì thị hiếu của người nghe mà làm mất đi nét đẹp truyền thống của âm nhạc dân tộc.

NVNN: Được biết đây là đoàn văn nghệ phi lợi nhuận, làm sao Hướng Việt có thể tổ chức các chương trình hoành tráng, nghệ thuật đến vậy?
B.S. Việt-Hải: Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt chính thức là một tổ chức bất vụ lợi 501c3 nonprofit organization từ năm 2009. Chủ trương của nhóm là không xin tài trợ. Mỗi một chương trình nhạc hội truyền thống như vậy tốn kém rất nhiều, chi tiêu đôi khi lên đến gần $20,000. Tiền vé thu vào chỉ có khoảng vài nghìn. Tuy nhiên Hướng Việt thấy việc tổ chức một chương trình âm nhạc truyền thống là cần thiết nên không ngại bỏ thời gian, tâm huyết và tài chính để tổ chức.
Về việc lấy ngân quỹ ở đâu để tổ chức? Trong năm, Hướng Việt được nhiều hội đoàn mời trình diễn, tất cả thù lao đều để dành để “lỗ” cho chương trình nhạc hội này. Thêm vào, các giáo viên của Hướng Việt như Việt Hải, cô Thúy Loan, cô Etsuko Ito và các phụ tá giảng viên như các em Thủy Tiên, Melinda Trần, Lưu Lily đều KHÔNG có lương. Tất cả đều tình nguyện dạy học không lương. Tất cả học phí đều xung vào quỹ chung của nhóm. Đó là lý do tại sao Hướng Việt thành lập đã 17 năm nhưng chỉ mới ra đời có 10 chương trình nhạc hội. Mỗi khi ngân quỹ đủ để tổ chức chương trình thì nhóm mới làm. Đó cũng là lý do chương trình của Hướng Việt thất thường không theo một chu kỳ nhất định, có năm làm vào tháng 10, khi tháng 4, khi tháng 7, và năm nay chương trình vào ngày 4 tháng 8, 2018.

NVNN: Trước khi kết thúc bài phỏng vấn hôm nay, Việt-Hải có những gửi gấm gì đến độc giả của Seattle?
BS Việt-Hải : Việt-Hải cảm ơn tất cả những tâm hồn Việt đã luôn quan tâm đến âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng như Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt. Việt-Hải cảm ơn những khán giả của Hướng Việt tại Mỹ đã là chiếc cầu nối đưa chúng tôi đi khắp nơi, mang tiếng đàn lời ca và những giai điệu âm nhạc truyền thống đến với người đồng cảm. Và trên hết xin được cảm ơn những bậc tiền nhân, những người thầy đã tận tụy, tiếp sức, gieo mầm để âm nhạc truyền thống Việt lớn mạnh. Việt Hải hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người biết đến đàn tranh hơn và các phụ huynh không tự ti khi các con em muốn học đàn tranh hoặc các nhạc cụ dân tộc.
Việt Hải cũng xin cám ơn các phụ huynh, học sinh, các tình nguyện viên, truyền thông báo chí, đã ủng hộ Hướng Việt trong 17 năm qua. Việt Hải cũng không quên cám ơn các khán giả sẽ đến tham dự đêm hòa nhạc dân tộc Việt Nam Sắc Hương Xưa 10. Sự hiện diện của quý vị là một sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công việc gìn giữ và truyền bá âm nhạc Việt Nam ở Hải ngoại. Lắng nghe giai điệu của quê hương xứ sở là quý vị đã trực tiếp chung tay với chúng tôi để góp phần gìn giữ tinh hoa âm nhạc Việt.

Chương Trình “Việt Nam Sắc Hương Xưa 10” sẽ tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8, 2018 tại Shorecrest Performing Arts Center với sự góp mặt của Giáo sư Nguyễn Châu, Nghệ sĩ Kim Uyên, Nguyễn Thanh, Kim Yến, Liên Tâm, Thanh Hiệp, Diệu Trinh, Tố Chương, Vưu Láng, Phạm Thu Hương, Nguyễn Phương Stephanie, Việt Hải, cùng các đoàn văn nghệ truyền thống Việt Nam: Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, Lạc Hồng (California), Tre Việt (Toronto Canada), Tiếng Hoài Hương (Portland, Oregon). Vé có bán tại Trung Tâm Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Ngân Hạc (425), 361-2265 http://vietmelody.org

http://nvngaynay.com/tin-tuc/hoi-thao-dan-tranh-ky-i-ngay-3-5-thang-8-2018/