Jour : 20 mai 2021

trên 170 video clips về đờn ca tài tử và các loại dân ca Việt Nam do Đặng Hoành Loan thực hiện được lưu giữ trên YOUTUBE.

https://www.youtube.com/channel/UC5bVVNPx–pqsol8TCNpUPg

trên 170 video clips về đờn ca tài tử và các loại dân ca Việt Nam do Đặng Hoành Loan thực hiện được lưu giữ trên YOUTUBE. Một công trình nghiên cứu duy nhứt của một nhà nghiên cứu ở Việt Nam

ĐẶNG HOÀNH LOAN và TRẦN QUANG HẢI