Jour : 21 octobre 2019

01 Lưu thủy trường , đờn cơ bản và nâng cao Văn Môn

01 Lưu thủy trường , đờn cơ bản và nâng cao Văn Môn

Phạm Văn Môn 166 abonnés Sau khi tập thành thục, các bạn có thể dùng lại các chữ nhạc, các lái đờn của lớp 1&2 để vận dụng , biến cải làm phong phú thêm cho 2 lớp sau theo lòng bản mà tôi đã cung cấp, kế đến chúng ta tập theo bản hòa tấu mẫu, để có thể nhanh thuộc và đờn vững vàng hơn. Văn Môn