Jour : 3 juin 2019

Vietnamese Ethnic Instruments (Stone Instrument) – Hero Nup – VYFB Performed in Japan

Vietnamese Ethnic Instruments (Stone Instrument) – Hero Nup – VYFB Performed in Japan

Thien Vy

Published on Feb 16, 2012Ban Nhạc Gia Đình Trẻ Việt – The Vietnamese Youth Family Band Nhạc Cụ Tây Nguyên – Highland Ethnic Instruments (Stone Instument) Anh Hùng Núp – Hero Nup