Jour : 16 décembre 2018

Đặng Hoành Loan : Hát múa Bỏ Bộ

Đặng Hoành Loan : Hát múa Bỏ Bộ

Dang Hoanh Loan Ajoutée le 11 déc. 2018 Chặng hát thứ ba trong đêm Hát Xoan Phú Thọ là chặng hát « Đi chơi bợm gái » (tức hát trao duyên). Các nghệ nhân Xoan đã tiếp thư lối hát múa Bỏ Bộ của nghệ thuật Ả Đào rồi Xoan hóa cho hợp với trình thức nghệ thuật Xoan trong chặng hát thứ ba này.