Jour : 2 septembre 2016

TRAN QUANG HAI at Festivale Musicale del Mediterraneo FAMIGLIE SONORE, 1-10 september 2016

TRAN QUANG HAI performs at the Festival del Mediterraneo with the theme FAMIGLIE SONORE in Genova, ITALY on September 2nd , 2016 , at 20:30 at CASTELLO D’ALBERTIS and a workshop of overtone singing on September 3rd 2016 at CASTELLO D’ALBERTIS SALA NAUTICA 10:00 – 17:00
Informazioni e iscrizioni va email: info@echoart.org
Tel: 0102542604

TRẦN QUANG HẢI trình diễn tại tỉnh GENOVA (xứ Ý) vào ngày 2 tháng 9 trong khung cảnh của lễ hội festival del mediterraneo, chương « Gia Đình âm thanh » tại Castello d’Albertis vào lúc 20:30 và một khóa dạy hát đồng song thanh cũng tại Castello d’Albertis vào ngày 3 tháng 9, 2016 từ 10:00 tới 17:00. Thông tinh và ghi tên tại
email: info@echoart.org, đt: 0102542604

Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.