Jour : 28 juin 2016

DUY LY & P.H.OANH : BẠCH YẾN VÀ TORONTO

 

https://bachyencasiblog.wordpress.com/2016/06/28/duy-ly-p-h-oanh-bach-yen-va-toronto/