Jour : 27 avril 2016

KỸ THUẬT GÕ MUỖNG CỦA TRẦN QUANG HẢI / Spoons Techniques by Trân Quang Hai

KỸ THUẬT GÕ MUỖNG CỦA TRẦN QUANG HẢI / Spoons Techniques by Trân Quang Hai

Mise en ligne le 26 févr. 2009

Trần Quang Hải explained his own techniques of how to play the spoons in Vietnamese for Vietnamese musicians.

Trần Quang Hải biểu diễn một số kỹ thuật căn bản của nghệ thuật gõ muỗng được khai triển

Filmed at Music Department, Musée de l’HOmme, Paris, Thursday 26 February 2009